Begroting 2019

Taakvelden 2019-2022

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

20192020202120222023
Dienstverlening en organisatie52.31555.26754.14454.00554.022
0.1Bestuur-2.059-2.265-2.251-2.251-2.250
0.10Mutaties reserves5.3924.3571.989977733
0.2Burgerzaken-1.361-1.362-1.222-1.222-1.222
0.4Overhead-11.235-11.491-11.401-11.189-11.442
0.5Treasury568413489436480
0.61OZB woningen3.5153.6453.6453.6453.645
0.62OZB niet-woningen2.3072.4552.4552.4552.455
0.64Belastingen overig-357-356-356-356-356
0.7Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds55.57159.87160.79761.51161.981
0.8Overige baten en lasten-250000
0.9Vennootschapsbelasting (VpB)00000
Samen leven en ondersteuning-36.504-38.187-37.589-37.604-37.572
4.2Onderwijshuisvesting-1.434-1.889-1.635-1.609-1.613
4.3Onderwijsbeleid/leerlingzaken-1.179-1.230-1.180-1.180-1.180
5.2Sportaccomodaties-2.947-3.200-2.923-3.062-3.043
5.3Cult.presentatie, -productie-460-338-328-328-328
5.4Musea-1.160-419-369-369-369
5.5Cultureel erfgoed-47-68-68-68-68
5.6Media-720-780-780-780-780
6.1Samenkracht en burgerpart.-3.139-3.483-3.466-3.612-3.614
6.2Wijkteams-2.025-2.225-2.225-2.225-2.225
6.3Inkomensregelingen-2.922-2.925-2.925-2.925-2.925
6.4Begeleide participatie-2.293-2.326-2.191-2.174-2.093
6.5Arbeidsparticipatie-569-686-723-735-797
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)-2.213-2.711-2.706-2.446-2.446
6.71Maatwerkdienstverlening 18+-3.670-4.019-4.019-3.970-3.970
6.72Maatwerkdienstverlening 18--7.648-7.626-7.790-7.946-7.946
6.81Geëscaleerde zorg 18+-171-228-228-228-228
6.82Geëscaleerde zorg 18--2.267-2.334-2.334-2.334-2.334
7.1Volksgezondheid-1.639-1.700-1.700-1.614-1.614
Wonen, werken en recreëren-15.811-17.049-16.209-16.381-16.277
0.3Beheer overige gebouwen/grond13833838383
1.1Crisisbeheersing en brandweer-2.800-2.942-2.942-2.940-2.939
1.2Openbare orde en veiligheid-901-945-945-945-945
2.1Verkeer en vervoer-4.933-5.434-5.341-5.340-5.340
2.2Parkeren10-75-75-75
2.4Econ. havens en waterwegen-496-782-483-679-678
3.1Economische ontwikkeling-2.000-1.217-1.127-977-977
3.2Fysieke bedrijfsinfrastructuur-390000
3.3Bedrijvenloket/bedrijfsregelin1515151515
3.4Economische promotie620459479479479
5.7Openbaar groen en recreatie-4.148-4.358-4.171-4.174-4.175
7.2Riolering829889873866874
7.3Afval9941.0531.0531.0531.053
7.4Milieubeheer-1.480-1.737-1.826-1.946-1.939
7.5Begraafplaatsen en crematoria73334
8.1Ruimtelijke ordening-166-158-118-118-118
8.2Grondexploitatie00000
8.3Wonen en bouwen-1.451-1.926-1.685-1.684-1.597
Totaal03134620174
ga terug