Begroting 2019

EMU-saldo

EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten. Het gaat uit van werkelijke ontvangsten en uitgaven.
Gemeenten dragen bij in het financieringstekort van de Rijk. Van de Europese Unie mag dit financieringstekort niet hoger zijn dan 3%.

ga terug