Begroting 2019

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de middelen in onze programmabegroting. Ons huishoudboekje is op orde. We ontvangen meer geld waarmee we onze basis op orde krijgen, maar ook om de opgaven vanuit het Rijk te realiseren. Middelen waarmee we uitvoering geven aan de ambities vanuit het Coalitieakkoord.

ga terug